Счетоводни услуги: Предлагаме на нашите клиенти абонаментно и еднократно счетоводно обслужване.

        Абонаментно счетоводно обслужване:

 * Осчетоводяване на касови документи, оформяне на касова книга лева и валута, РКО, ПКО, авансови отчети лева и валута.

 * Осчетоводяване на банкови докумументи лева и валута, изготвяне на платежни нареждения лева и валута. Електронно банкиране, организирано на две стъпки: изготвяне на платежните документи от счетоводителя и потвърждаване на същите от упълномощено лице /собственик на фирмата или оторизирано от него лице/. Изготвяне на плащания към бюджета за корпоративни и местни данъци, авансови вноски, плащания към контрагенти и и осигуровки персонал.

 * Осчетоводяване на приходи от клиенти и приходи по аванси от страната и чужбина, отнасяне на същите по принадлежност, както и издавене на продажни фактури към клиенти. /Може да се ползува електронен размен на данни, както и издаване на същите от кочан/.

 * Осчетододяване на разходни фактури от доставчици и доставчици по аванси и отнасяне на разходите по предназначение. Завеждане на складово стопанство, формирене на цени и себестойност.

 * Осчетоводяване на инвестиции, покупко-продажби на движимо и недвижимо имущество, комисионни договори, застраховане.

 * Изготвяне на разчетно-платежна ведомост на персонала, осчетоводяване на рекапитулации заплати, подаване на дискета в Националната агенция по приходите, безкасово плащане заплати персонал, хонорари.

 * Регистрация по ДДС, изготвяне на дневници ДДС и справка декларация по ЗДДС и акцизи и подавене в Националната агенция по приходите, патентни декларации.

 * Следене на договори с контрагенти, следене на авансови плащания, срокове и суми, издавене на фактури и събиране на вземения.

 * Начисляване на амортизационни отчисления на дълготрайни материални и нематериални активи, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план, инвентарна книга, преоценка и инвентаризации на активи.

 * Годишно счетоводно приключване,изготвяне на годишен отчет на фирмата, консолидация на отчети, представляване пред данъчните органи при обща данъчна ревизия, ревизия по ДДС, НОИ и статистически отчети.

 * Формиране на счетоводната политика, изготвяне на индивидуален сметкоплан, ежемесечни справки, по искане на собствениците по задеден от тях макет, вид и съдържание.

     Ползуваме счетоводен продукт на Фирма “Алгос” ООД – AS WIN, с модули счетоводство, превалутиране, ДМА и амортизационни отчисления към тях, модул ДДС, програмата на Фирма “Аладин” за работните заплати, личен състав и отпуски, информационно-законодателна система АПИС, ектронно банкиране и интернет. По заявка на нашите клиенти осигуряваме специализирани финансови, данъчни и правни консултации.

        Еднократно счетоводно обслужване: на база предоставени данни и първични счетоводни документи, завеждане на счетоводните регистри, изготвяне на оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период. В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти.

Финансов одит:

        Проверка и заверка на годишни счетоводни отчети от дипломиран експерт-счетоводител, съгласно счетоводните нормативни актове и международни одиторски стандарти.

        Вътрешен одит – еднократна проверка на финансово-счетоводна документация, преценка на отразяването на стопанските процеси, верността на финансовите отчети, степента на спазване на нормативните актове и счетоводна политика, инвентаризации, осигуряване екип на място.

Управление на човешките ресурси:

     Създаване и внедряване на система за управление на човешките ресурси и системи на заплащане на персонала, длъжностно и поименно щатно разписание, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратявене на трудови договори, колективен трудов договор, длъжностни характеристики съгласно НКПД, изготвяне, анализ и консултации, относно организационно-управленската структура, правилник за вътрешния трудов ред, правила за безопасни условия на труд и оценка на риска. Подбор на персонала, изграждане на системи за оценка и самооценка на служителите.

Бизнес планиране и стратегия на управление:

     Разработване на бизнес-планове, финансово-икономически анализ за предоставяне на инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства, изготвяне на проекто-сметни документации, документи участие тръжни процедури обществени поръчки, изграждане и внедряване и последващ контрол на системи за управление и контрол.

Регистрация на фирми:

     Фирмата ни регистрира дружества, съгласно Търговския закон, като предлага пълно обслужване на своите клиенти: резервиране на име, изготвяне на пълен набор от комплект документи по регистация, заплащане на съдебни такси, преписи от решение по ФД, нотариални заверки на подписи, публикация в ДВ, подаване на документи за издаване на БУЛСТАТ и изработка на печат.